Universitatea Tehnică "Gheorghe  Asachi" din Iaşi

 

  Universitatea Tehnică "Gheorghe  Asachi" din Iaşi

 

 

 

 

  


   Mihail Voicu, Teoria sistemelor I


 

                   F  I  Ş  A     D  I  S  C  I  P  L  I  N  E  I

Codul

Semestrul

Nr. de credite

Numărul orelor pe semestru

AIA301

5

4

Total  98

Curs  28

Seminar  14

Stud. indiv. 42

 Lucrări  14

 

Categoria formativă a disciplinei

Disciplină in domeniu

Categoria de opţionalitate a disciplinei

Disciplină impusă

 

Condiţionări

obligatorii

Algebră, Analiza matematică, Ecuaţii diferenţiale ,

Matematici speciale, Introducere in automatică

recomandate

Modelarea fizică a proceselor,  Electrotehnică, Măsurări,

 

Obiective

Se prezintă problemele fundamentale ale teoriei matematice a sistemelor liniare şi ale teoriei sistemelor automate multivariabile liniare.

Conţinut (descriptori)

Reprezentarea de stare; matricea de transfer. Controlabilitatea şi observabilitatea stării; controlabilitatea şi observabilitatea funcţională. Realizări ale matricei de transfer. Stabilitatea internă şi externă. Stabilizare, detectare. Reacţia după stare şi după starea estimată. Sisteme automate multivariabile; metoda frecvenţială; criteriul Nyquist generalizat.

 

Forma de evaluare finală

examen scris

Ponderile evaluărilor

Ón nota

finală

        - răspunsuri la examen (teorie 50%, aplicaţii 50%)

60%

        - activitatea la seminar şi  lucrări

30%

        - teste pe parcursul semestrului

10%